I.       DEFINICJE  1

II.      POSTANOWIENIA OGÓLNE  2

III.     SERWIS  6

IV.    REJESTRACJA W SERWISIE  8

V.     ZAWARCIE I OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY   8

VI.    OBOWIĄZKI KLIENTA I UŻYTKOWNIKA   10

VII.   OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY   10

VIII.  REKLAMACJE  11

IX.    WYNAGRODZENIE  12

X.     POUFNOŚĆ INFORMACJI 13

XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE  13

I. DEFINICJE

 1. Klient – podmiot z którym Usługodawca zawarł Umowę, a także podmiot który w porozumieniu z Usługodawcą uzyskał możliwość przetestowania Serwisu przez określony czas.
 2. dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostęp – przydzielony Klientowi login umożliwiający dostęp do Serwisu. Za pomocą jednego loginu równocześnie może być zalogowany tylko jeden Użytkownik.
 4. forma elektroniczna – rozumie się przez to wiadomości email, wiadomości sms, wiadomości mms, wiadomości wysyłane w ramach komunikatorów internetowych i intranetowych, wiadomości wysyłane w ramach narzędzi do komunikacji udostępnionych w ramach Serwisu, jak również inne formy przesyłania wiadomości drogą elektroniczną, które umożliwiają jednoznaczne określenie adresata i odbiorcy wiadomości oraz treść wiadomości.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania z Serwisu, stanowiący regulacją dotyczącą stosunku prawnego łączącego Usługodawcę z Klientem i Użytkownikami.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 7. Serwis – serwis w ramach którego dostępne są Usługi, udostępniany Klientom w ramach subdomeny działającej w ramach domeny vikisales.com
 8. Strony – łącznie Klient oraz Usługodawca.
 9. Umowa – oznacza umowę o korzystanie z Serwisu i usług w nim dostępnych (umowa licencji niewyłącznej) zawartą pomiędzy Usługodawcą a Klientem, która składa się z Zamówienia i Regulaminu oraz innych dokumentów stanowiących  załączniki do powyższych.
 10. UPAIPP – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 z późniejszymi zmianami.).
 11. Usługi – usługi udostępniane w ramach Serwisu opisane w Regulaminie.
 12. Użytkownik – osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do korzystania z Serwisu  w imieniu i na rzecz Klienta.
 13. Usługodawca – BAKEAPP Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000807409, o kapitale zakładowym w wysokości 5.100,00 zł; NIP 5223170204, REGON 3845940000000,  e-mail: hello@bakeapp.pl
 14. Zamówienie – dokument określający elementy Umowy dotyczącej Klienta, w tym okres, liczbę Dostępów, obowiązywanie Umowy, wynagrodzenie, dane kontaktowe.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym z Usług, przez Klientów i Użytkowników.
 2. Jeżeli z Serwisu chce skorzystać konsument, tj. osoba fizyczna chcąca korzystać z Usług i z Serwisu w sposób nie związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia w trakcie rejestracji w Serwisie lub zgłoszenie tego faktu w trakcie kontaktu z Usługodawcą. Powyższe związane jest z tym, że Usługodawca przed zarejestrowaniem konsumenta w ramach Serwisu prześle konsumentowi informacje dotyczące dodatkowych uprawnień, które przysługują konsumentowi w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zabronione jest korzystanie w jakimkolwiek zakresie przez Klienta i Użytkowników z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Klient oraz Użytkownicy nie mogą zamieszczać w Serwisie lub wiadomościach kierowanych do Usługodawcy, jego pracowników, współpracowników lub osób trzecich materiałów lub treści, które będą naruszać prawo, dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.
 5. Klient i Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i do powstrzymywania się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Za taką działalność zostanie uznane w szczególności:
 6. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod, bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną, w ramach której działa Serwis;
 7. zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić do nadmiernego obciążenia Serwisu lub jego awarii;
 8. próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są zgodnie z Umową udostępniane Klientowi;
 9. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu Usługodawcy lub innym Klientom lub Użytkownikom;
 10. zamieszczanie treści, na których zamieszczenie nie wyraził wyraźnie zgody Usługodawca, w szczególności zamieszczanie treści naruszających obowiązujące przepisy prawa.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania i edytowania treści zamieszczanych przez Klienta i Użytkowników, które naruszają Regulamin. W przypadku zastrzeżeń co do usunięcia lub edycji treści Klient lub Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: hello@bakeapp.pl
 2. Usługodawca, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie ponosi odpowiedzialności za informacje i materiały wprowadzone przez Klienta lub Użytkowników do Serwisu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność oraz kompletność. Podobnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane pochodzące z baz danych Klientów i/lub Użytkowników, które to bazy zostały zintegrowane z Serwisem.
 3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze informacji i materiałów umieszczonych w Serwisie  przez Klienta lub Użytkownika Usługodawca w ramach zgłoszenia może udostępnić odpowiednim organom publicznym dostęp do tych informacji i materiałów. Podobnie Usługodawca uczyni w sytuacji urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym wykorzystywaniu Serwisu przez Klienta i/lub Użytkownika.
 4. W przypadku umieszczenia przez Klienta lub jego Użytkowników w Serwisie informacji lub materiałów naruszających prawo, a także w sytuacji wykorzystywania Serwisu w sposób naruszający prawo, Usługodawca będzie uprawnione do natychmiastowego zablokowania dostępu do Serwisu  Klientowi i Użytkownikom tego Klienta.
 5. Usługodawca ma prawo zwrócić się do Klienta z żądaniem usunięcia danych Klienta, jeżeli naruszają one prawo lub prawa osób trzecich. Klient zobowiązany jest wykonać żądanie  określone w zdaniu powyżej  niezwłocznie (nie później jak w ciągu 8 godzin roboczych od zgłoszenia) pod rygorem zablokowania Klientowi i jego Użytkownikom dostępu do Serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 7. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, logotypów, grafik i treści udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie oraz w wiadomościach wysyłanych do Klientów i Użytkowników przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy. W szczególności wszelkie autorskie prawa majątkowe do oprogramowania wykorzystywanego w ramach Serwisu przysługują Usługodawcy.
 8. Klient i Użytkownicy nie są uprawnieni bez uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej (pod rygorem nieważności) do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek elementów wchodzących w skład Serwisu do których to elementów prawa przysługują Usługodawcy. Klient nie ma w szczególności prawa:
 9. dekompilować ani deasemblować całości lub którejkolwiek części oprogramowania wykorzystywanego w ramach Serwisu,
 10. dokonywać czynności tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu wykorzystywanym w ramach Serwisu,
 11. usuwać samodzielnie wady i/lub nieprawidłowości  w oprogramowaniu wykorzystywanym w ramach Serwisu.
 1. Klient i Użytkownicy nie są uprawnieni bez uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej (pod rygorem nieważności) do kopiowania, udostępniania, rozpowszechniania, modyfikowania i/lub opracowywania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które są udostępniane w ramach Serwisu.
 2. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za naruszenie majątkowych praw autorskich i innych dóbr niematerialnych przysługujących Usługodawcy i/lub osobom trzecim przez Klienta i/lub Użytkowników danego Klienta. Podobnie Klient ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za wprowadzenie przez niego i/lub Użytkowników danych osobowych do Serwisu (dotyczy to także danych wprowadzanych automatycznie do Serwisu z baz danych wykorzystywanych przez Usługodawcę).
 3. Przekazując informacje Usługodawcy Klient i Użytkownicy zobowiązani są czynić to w sposób rzetelny i kompletny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane tym, że uzyskał niekompletne, nieaktualne, nierzetelne, nieprawdziwe lub niezweryfikowane informacje lub materiały od Klienta i/lub Użytkownika.
 4. Udostępniając lub publikując treści i materiały w Serwisie i/lub w wiadomości kierowanej do Usługodawcy Klient i/lub Użytkownik (w zależności od tego komu przysługują prawa) oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do danej treści i/lub materiału oraz nie narusza on swoim działaniem w żadnym zakresie praw osób trzecich i Usługodawcy. Użytkownik udostępniając lub publikując w szczególności w ramach Serwisu utwór w rozumieniu  UPAIPP, wizerunek osoby fizycznej lub bazę danych udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie i na czas nieokreślony licencji zezwalającej na korzystanie z powyższych treści i materiałów na potrzeby prawidłowego świadczenia Usług.
 5. Bez uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej (pod rygorem nieważności) niedopuszczalne jest przenoszenie przez Klienta i Użytkowników praw związanych z Serwisem na podmioty trzecie.
 6. Umowa zastępuje wcześniejsze ustalenia Stron związane z Serwisem i Usługami.
 7. Usługodawca umożliwia Klientowi korzystanie z Serwisu  tylko i wyłącznie na określonej w Umowie liczbie Dostępów oraz w zakresie ustalonych w Umowie funkcjonalności .
 8. Klient w trakcie obowiązywania Umowy może dokonywać zmian w zakresie ilości Dostępów jak również w zakresie funkcjonalności udostępnianych w ramach Dostępów, na następujących zasadach:
  1. w przypadku ustalenia w ramach Umowy miesięcznych okresów rozliczeniowych pomiędzy Klientem a Usługodawcą Klient:
   1. może złożyć wniosek o dokonanie zmiany ilości Dostępów poprzez dodanie dodatkowych Dostępów w każdym czasie,  a zmiana ta zostanie wprowadzona przez Usługodawcę najszybciej jak będzie to możliwie oraz po dokonaniu odpowiedniej płatności związanej z powyższym przez Klienta,
   1. może złożyć wniosek o zmianę zakresu udostępnianych funkcjonalności poprzez ich rozszerzenie (przejście na wyższy pakiet) w każdym czasie, a zmiana ta zostanie wprowadzona przez Usługodawcę najszybciej jak będzie to możliwie oraz po dokonaniu odpowiedniej płatności związanej z powyższym przez Klienta,
   1. może złożyć wniosek o dokonanie zmiany ilości Dostępów poprzez zmniejszenie liczby Dostępów najpóźniej na 14 dni przed upływem danego okresu rozliczeniowego ze skutkiem od następnego okresu rozliczeniowego; w przypadku niezachowania terminu ze zdania poprzedniego przyjmuje się, że wniosek został złożony w kolejnym okresie rozliczeniowym ze skutkiem od następującego po nim okresie rozliczeniowym;
   1. może złożyć wniosek o zmianę zakresu udostępnianych funkcjonalności poprzez ich ograniczenie (przejście na niższy pakiet)  najpóźniej na 14 dni przed upływem danego okresu rozliczeniowego ze skutkiem od następnego okresu rozliczeniowego; w przypadku niezachowania terminu ze zdania poprzedniego przyjmuje się, że wniosek został złożony w kolejnym okresie rozliczeniowym ze skutkiem od następującego po nim okresie rozliczeniowym.
  1. w przypadku ustalenia w ramach Umowy rocznych lub dłuższych okresów rozliczeniowych pomiędzy Klientem a Usługodawcą Klient:
   1. może złożyć wniosek o dokonanie zmiany ilości Dostępów poprzez dodanie dodatkowych Dostępów w każdym czasie,  a zmiana ta zostanie wprowadzona przez Usługodawcę najszybciej jak będzie to możliwie oraz po dokonaniu odpowiedniej płatności związanej z powyższym przez Klienta,
   1. może złożyć wniosek o zmianę zakresu udostępnianych funkcjonalności poprzez ich rozszerzenie (przejście na wyższy pakiet) w każdym czasie, a zmiana ta zostanie wprowadzona przez Usługodawcę najszybciej jak będzie to możliwie oraz po dokonaniu odpowiedniej płatności związanej z powyższym przez Klienta,
   1. może złożyć wniosek o dokonanie zmiany ilości Dostępów poprzez zmniejszenie liczby Dostępów najpóźniej na 30 dni przed upływem ustalonego okresu rozliczeniowego ze skutkiem od następnego okresu rozliczeniowego;
   1. może złożyć wniosek o zmianę zakresu udostępnianych funkcjonalności poprzez ich ograniczenie (przejście na niższy pakiet)  najpóźniej na 30 dni przed upływem ustalonego okresu rozliczeniowego ze skutkiem od następnego okresu rozliczeniowego.
 1. Składając wniosek o zmianę ilości Dostępów i/lub zakres funkcjonalności  Klient godzi się na to, że z momentem dokonania zmiany ilości Dostępów i/lub zakresu funkcjonalności będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia Usługodawcy odpowiadającego wprowadzonej zmianie. Klient może być także obciążony opłata manipulacyjną zgodnie z cennikiem Usługodawcy w związku z wprowadzeniem zmiany.
 2. Klient może zgodnie z Usługodawcą w formie pisemnej lub elektronicznej ustalić inne zasady dokonywania zmian w zakresie Dostępów i funkcjonalności, jak również zasady uiszczania wynagrodzenia po dokonaniu zmian.
 3. Klient i Użytkownicy nie są uprawnieni do udostępniania ani rozpowszechniania danych dostępowych umożliwiających korzystanie z Serwisu  osobom trzecim, ani odpłatnie ani nieodpłatnie.

III. SERWIS

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy, ewentualnie w okresie testowym ustalonym z Usługodawcą.
 2. Okres testowy obowiązuje przez okres 30 dni, z tym, że po upływie okresu testowego Klient może wystąpić do Usługodawcy z wnioskiem o wydłużenie okresu testowego i w tym zakresie Usługodawca podejmuje decyzje w formie pisemnej lub elektronicznej.
 3. Po upływie okresu testowego w przypadku niezawarcia Umowy związanej z dalszym odpłatnym korzystaniem z Serwisu Usługodawca usunie Dostępy udostępnione Klientowi i jego Użytkownikom oraz informacje i materiały wprowadzone w okresie testowym do Serwisu przez Klienta i/lub jego Użytkowników.
 4. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienia następujących warunków: 
  1. dostęp do Internetu
  2. przeglądarka internetowa:
   1. Mozilla FireFox 81.X lub jej nowszej wersji, lub
   1. Google Chrome 85.X lub jej nowszej wersji
 5. system operacyjny:
  1. Android 6.0 Marshmallow lub nowszy,
 6. w zakresie urządzeń mobilnych konieczne są następujące funkcjonalności:
  1. wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych,
  1. wykonywanie i odbieranie wiadomości SMS,
  1. określanie geolokalizacji Użytkownika poprzez sieć komórkową i/lub mechanizmy GPS.
 1. Usługodawca nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej. Klient ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych.
 2. O ile zajdzie taka potrzeba w okresie obowiązywania Umowy Klient jest zobowiązany do dostosowywania własnego środowiska informatycznego niezbędnego do prawidłowego działania Serwisu, na swój koszt, do nowych wymogów technicznych i instalowania wszelkich aktualizacji, pakietów naprawczych oraz poprawek udostępnianych przez Usługodawcę.
 3. Serwis  używa pliki cookies związane z jego poprawnym działaniem (cookies techniczne) oraz związane z zapamiętywaniem ustawień Klientów i Użytkowników  (cookies preferencyjne).
 4. Usługodawca oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w modelu SaaS, Klient i Użytkownicy powinni liczyć się z ryzykiem pozyskania i/lub zmodyfikowania danych przez osoby nieuprawnione. Klient i Użytkownicy powinni w celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzanych do Serwisu informacji i materiałów stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka utraty informacji i/lub materiałów, ich bezprawnego dodania, zmodyfikowania oraz udostępniania lub wykorzystania.
 5. W ramach Serwisu  Usługodawca udostępnia funkcjonalności mogące stanowić wsparcie w działalności Klientów, w tym między innymi funkcjonalności dotyczące:
  1. prowadzenia katalogu klientów, zamówień i umów,
  2. organizacji pracy pracowników i współpracowników Klienta, w tym czynności przez nich wykonywanych, realizowanych zadań i celów,
  3. rejestracji czasu pracy pracowników i współpracowników Klienta,
  4. rozliczenia zamówień i umów,
  5. integracji z bazami danych związanymi z obsługą klientów,
  6. tworzenia, przechowywania i edytowania dokumentów oraz notatek, w tym ich pełno-tekstowe przeszukiwanie,
  7. rejestrowania korespondencji z klientami, a także z pracownikami i współpracownikami Klienta,
  8. analizy efektywności pracy.
 6. Szczegóły wskazanych powyżej funkcjonalności oraz ich zakres mogą ulegać aktualizacji lub rozbudowie.
 7. W Zamówieniu będą określone konkretne funkcjonalności udostępniane Klientowi lub też będzie wskazany konkretny pakiet do którego przypisane są konkretne funkcjonalności.
 8. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w instrukcji obsługi Serwisu i/lub w opisie poszczególnych pakietów.
 9. Szczegółowa zawartość i funkcje Serwisu mogą się różnić, w zależności od tego, jak zostało to określone przez Strony w Zamówieniu.
 10. Serwis umożliwia Klientowi i Użytkownikom wprowadzanie danych i ich przechowywanie w ramach Serwisu, na zewnętrznym serwerze, z którego udostępniany jest Serwis w trybie online, a także zarządzanie nimi w zakresie przewidzianym funkcjonalnościami Serwisu. Korzystając z Serwisu, w szczególności wprowadzając informacje i materiały Klient oraz Użytkownicy są zobowiązani stosować się ściśle do instrukcji wskazanych przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca udostępnia Klientowi oraz jego Użytkownikom Serwis  24h na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu.
 12. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w jego funkcjonowaniu lub problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Klient lub upoważnieni przez niego Użytkownicy powinni niezwłocznie o tym fakcie poinformować Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres email: hello@vikisales.com.  Usługodawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego sprawdzenia, konserwacji, aktualizacji lub naprawy. O wyłączeniu dostępu do Serwisu Usługodawca poinformuje poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie, chyba że z przyczyn technicznych nie będzie możliwości dodania takiej informacji.
 14. Usługodawca zapewnia, że łączny czas niedostępności Serwisu  (z wyłączeniem planowanych przerw serwisowych) nie przekroczy 5% całego okresu obowiązywania Umowy (dostępność 95%). Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby niedostępność Serwisu przypadała pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00 rano czasu polskiego.
 15. W razie wątpliwości co do możliwości oferowanych Usług oraz ich zastosowania Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres email: hello@bakeapp.pl.
 16. Klient oraz Użytkownicy powinni korzystać z Serwisu zgodnie z instrukcjami przekazywanymi lub udostępnionymi przez Usługodawcę.
 17. W celu uniknięcia wątpliwości jako dodatkowe i związane z koniecznością uiszczenia na rzecz Usługodawcy dodatkowego wynagrodzenia (o ile Strony zgodnie i wyraźnie nie postanowią inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności) należy traktować w szczególności następujące usługi Usługodawcy:
  1. realizowanie lub organizowanie prac programistycznych,
  2. realizowanie lub organizowanie szkoleń,
  3. realizowanie lub organizowanie wdrożeń,
  4. realizowanie lub organizowanie prac synchronizujących lub dostosowujących,
  5. realizowanie lub organizowanie prac optymalizacyjnych lub analitycznych.
 18. Zakres dodatkowych usług oraz związane z nimi koszty, wydatki i wynagrodzenia Klient ustali indywidualnie z Usługodawcą w formie pisemnej lub elektronicznej.
 19. W okresie obowiązywania Umowy Klient jest uprawniony do konsultowania problemów związanych z eksploatacją Serwisu, w dniach roboczych w godzinach 9.00-16.00 pod numerem tel. 22 212 8449 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hello@vikisales.com

IV. REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Rejestrację w Serwisie  przeprowadzana będzie przez Usługodawcę albo z wykorzystaniem mechanizmów przewidzianych w ramach Serwisu.
 2. W przypadku prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji Usługodawca udostępnia Klientowi dane służące do logowania się do Serwisu .
 3. Klient zobowiązany jest do wskazania adresu email, na który zostaje wysłany link aktywacyjny do Serwisu  dla danego Użytkownika. Klient może zostać zobowiązany również do wskazania numeru telefonu celem realizowania czynności autoryzacyjnych.
 4. Usługodawca w ramach konfiguracji Serwisu ustala liczbę Dostępów dla konkretnego Klienta zgodnie z Zamówieniem.
 5. Klient jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za poufność loginów i haseł do Serwisu udostępnionych Klientowi oraz jego Użytkownikom.
 6. Klient i Użytkownicy nie mają prawa udostępniać swojego hasła ani innych narzędzi uwierzytelniających osobom nieuprawnionym.
 7. Jeżeli Klient odkryje lub będzie przypuszczał, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności udostępnił dane uwierzytelniające osobie nieuprawnionej, wówczas Klient  zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamia Usługodawcy o powyższym celem zablokowania Dostępu dla danego Użytkownika.
 8. Zaleca się wprowadzenie przez Klienta wewnętrznej procedury bezpieczeństwa celem ustalenia zasad związanych z dostępem oraz obsługą Serwisu przez Użytkowników.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki spowodowane zapoznaniem się z informacjami i/lub materiałami wprowadzonymi do Serwisu przez osoby nieuprawnione, jak również za usunięcie, udostępnienie, kopiowanie i/lub zmodyfikowanie informacji i/lub materiałów jeżeli jest to efektem działań i/lub zaniechań Klienta i/lub jego Użytkowników.

V. ZAWARCIE I OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą:
 2. podpisania lub zatwierdzenia w formie elektronicznej przez Strony Zamówienia  (Klient podpisując lub zatwierdzając Zamówienie oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz z załącznikami do Zamówienia i akceptuje je w całości bez zastrzeżeń);
 3. przyjęcia oferty Usługodawcy przez Klienta w formie pisemnej lub elektronicznej, która to oferta po przyjęciu będzie odpowiadała Zamówieniu (Klient przyjmując ofertę oświadcza tym samym, że zapoznał się przed jej przyjęciem z treścią Regulaminu oraz z załącznikami do oferty i akceptuje je w całości bez zastrzeżeń),
 4. potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia Zamówienia wysłanego przez Klienta z wykorzystaniem mechanizmów przewidzianych w ramach Serwisu (Klient wysyłając Zamówienie do Usługodawcy oświadcza tym samym, że zapoznał się przed jego przesłaniem z treścią Regulaminu).
 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony albo określony.
 2. Klient może rozwiązać Umowę zawartą na czas określony przed upływem okresu ustalonego w Zamówieniu za wypowiedzeniem z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie powinno zostać pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej lub elektronicznej i wywołuje skutek od dnia doręczenia drugiej Stronie. Takie rozwiązanie Umowy nie zwalnia jednak Klienta od obowiązku zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy tak jakby Umowa trwała do końca okresu Zamówienia.
 3. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie powinno zostać pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej lub elektronicznej i wywołuje skutek od dnia doręczenia drugiej Stronie.
 4. Poza innymi przypadkami opisanymi w Regulaminie Usługodawca ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy:
 5. Klient i/lub jego Użytkownicy naruszają postanowienia Regulaminu, i/lub
 6. Klient i/lub jego Użytkownicy naruszają prawa autorskie Usługodawcy lub osób trzecich,
 7. Klient i/lub jego Użytkownicy przekażą osobom trzecim dane służące do logowania w Serwisie.
 1. Przed rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym Usługodawca wezwie Klienta w do zaprzestania naruszeń i usunięcia skutków naruszeń, wyznaczając w tym celu okres nie krótszy jak 5 dni.
 2. Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego wobec drugiej Strony.
 3. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy za 14 dniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku podjęcia decyzji o zamknięciu lub zawieszeniu działania Serwisu. W przypadku Umów zawartych na czas określony i opłaconych w całości przez Klienta Usługodawca zwróci Klientowi proporcjonalne wynagrodzenie za niewykorzystany okres korzystania z Serwisu.
 4. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia albo odstąpienia od Umowy:
 5. Usługodawca zablokuje Klientowi i jego Użytkownikom dostęp do Serwisu,
 6. na prośbę Klienta, złożoną nie później jak w ciągu 7 dni od rozwiązania Umowy Usługodawca przekaże kopię informacji i/lub materiałów umieszczonych w Serwisie przez Klienta i jego Użytkowników, w zakresie w jakim będzie to zgodne z prawem i możliwościami technicznymi oraz organizacyjnymi Usługodawcy.
 7. Usługodawca usunie informacje i materiały umieszczone w Serwisie przez Klienta i jego Użytkowników w terminie 30 dni od rozwiązania Umowy.
 8. wygasają udzielone Klientowi i Użytkownikom licencje na korzystanie w jakimkolwiek zakresie z Serwisu jako całości, jak również z jego poszczególnych elementów.
 9. wygasają udzielone Klientowi i Użytkownikom licencje na utwory, w tym na oprogramowanie, stworzone w ramach usług dodatkowych realizowanych przez Usługodawcę a związanych z Serwisem.

VI. OBOWIĄZKI KLIENTA I UŻYTKOWNIKA

 1. Klient ani Użytkownik nie mogą świadczyć usług polegających na dalszym oferowaniu Usług, chyba że Usługodawca wyraźnie w formie pisemnej lub elektronicznej postanowi inaczej. 
 2. Usługodawca nie udziela gwarancji, że Usługi i Serwis spełnią oczekiwania biznesowe Klienta.
 3. Stroną Umowy z Usługodawcą jest Klient. Klient określa wspólnie z Usługodawcą listę Użytkowników którzy uzyskają Dostęp.
 4. Klient odpowiada za działania i zaniechania wskazanych przez niego Użytkowników na zasadzie ryzyka.
 5. Klient jest odpowiedzialny za zapoznanie się Użytkowników z Regulaminem i ponosi ryzyko nieprzestrzegania zapisów Regulaminu przez jego Użytkowników.
 6. Niezależnie od odpowiedzialności Klienta za działania i zaniechania Użytkowników każdy Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu i podlega w tym zakresie odpowiedzialności niezależnie od odpowiedzialności Klienta.
 7. Zawarcie Umowy oznacza, że Klient zapoznał się z funkcjonalnościami Serwisu i akceptuje te funkcjonalności oraz sposób działania Usług.
 8. Klient ani Użytkownik nie mogą wprowadzać jakichkolwiek zmian w strukturze oraz funkcjonalności Serwisu, z wyjątkiem konfiguracji i parametryzacji określonych przez Usługodawcę. 

VII. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca oświadcza, że Usługi w ramach Serwisu  będą wykonywane z należytą starannością.
 2. Usługodawca będzie wykonywał czynności objęte Umową samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich na co zawierając Umowę Klient wyraża zgodę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 4. Usługodawca nie ma wpływu i nie odpowiada za niedostępność Serwisu, jak i za jego wadliwe funkcjonowanie spowodowane zachowaniem systemów informatycznych nieadministrowanych przez Usługodawcę i/lub osoby działające na jego zlecenie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta i/lub jego Użytkowników.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie ani nienależyte wykonywanie przez Klienta i/lub Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wynikających z RODO.
 7. W zakresie w jakim nie jest to wyłączone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta oraz Użytkowników.
 8. W zakresie w jakim nie jest to wyłączone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta i/lub Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu  w sposób niezgodny z Regulaminem.
 9. Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższą w szczególności będzie uznane wprowadzenie stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajk, katastrofa ekologiczna, pożar, atak hakerski.
 10. W zakresie w jakim nie jest to wyłączone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Usługodawca odpowiada wobec Klienta i Użytkowników tylko i wyłącznie z tytułu winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa.
 11. W zakresie w jakim nie jest to wyłączone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Usługodawca wyłącza  stosowanie przepisów o rękojmi za wady.
 12. W zakresie w jakim nie jest to wyłączone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa łączna odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta z tytułu jakichkolwiek zdarzeń związanych z Serwisem a zaistniałych w danym roku kalendarzowym jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia pobranego przez Usługodawca z tytułu Umowy w roku kalendarzowym, w którym wystąpiło zdarzenie wywołujące odpowiedzialność. 
 13. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest Umowa oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

VIII. REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu na adres email support@vikisales.com   lub w inny sposób zgodnie ustalony z Usługodawcą.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje do 30 dni od daty ich otrzymania . O wyniku rozpoznania reklamacji Usługodawca powiadomi Klienta na adres email podany w zgłoszeniu reklamacji lub z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji udostępnionych w ramach Serwisu. Termin na rozpatrzenie reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji lub z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji udostępnionych w ramach Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanową inaczej, brak udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę nie oznacza uznania roszczenia zgłaszającego reklamację.
 4. Klient ma prawo w każdym czasie cofnąć zgłoszenie reklamacyjne oświadczając o jego cofnięciu. Cofnięte zgłoszenie reklamacyjne uważa się za nieistniejące.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
 6. dane identyfikujące Klienta,
 7. adres email oraz telefon kontaktowy do Klienta,
 8. dane osoby upoważnionej do kontaktu z Usługodawcą w celu rozpoznania reklamacji,
 9. przyczynę reklamacji wraz z dowodami potwierdzającymi wystąpienie wad lub nieprawidłowości,
 10. datę i jeśli to możliwe dokładny czas wystąpienia wady lub nieprawidłowości,
 11.  żądanie Klienta w związku ze zgłoszoną reklamacją.
 1. W razie problemów czy trudności co do sposobu złożenia reklamacji Klient powinien skorzystać z pomocy Usługodawcy i telefonicznie ustalić, jak prawidłowo złożyć reklamację.
 2. Reklamacje zgłoszone niezgodnie z zapisami Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpoznawane.
 3. Usługodawca może wezwać Klient do poprawienia lub uzupełnienia reklamacji.

IX. WYNAGRODZENIE

 1. Klient uiszcza wynagrodzenie za korzystanie z Serwisu w kwocie lub kwotach ustalonych w Zamówieniu, z tym że w trakcie obowiązywania Umowy wynagrodzenie może ulec zmianie w sytuacjach opisanych w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 2. W przypadku zawarcia Umowy na czas nieokreślony Usługodawca może złożyć Klientowi oświadczenie o podwyższeniu wynagrodzenia, a w przypadku niezaakceptowania zmiany wynagrodzenia przez Klienta oświadczenie o podwyższeniu wynagrodzenia należy traktować jako oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o którym mowa w pkt.V.4
 3. W zamówieniu będzie ustalona metoda płatności, tj. czy będzie to opłata jednorazowa czy będą to płatności cykliczne.
 4. Klient upoważnia Usługodawcę do przesyłania faktur w formie elektronicznej na ustalony z Klientem adres email. Strony mogą także ustalić, że faktury będą udostępniane Klientowi w ramach Serwisu.
 5. Faktura powinna zostać opłacona przez Klienta w terminie 7 dni od dnia doręczenia. 
 6. Klient jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie przelewem na rachunek wskazany w fakturze.
 7. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto Usługodawcy.
 8. Gdy Klient opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia lub jego części przez co najmniej 5 dni, Usługodawca może wezwać Klienta do uregulowania płatności pod rygorem zablokowania Klientowi i jego Użytkownikom dostępu do Serwisu w razie upływu dodatkowego co najmniej 5-dniowego terminu na zapłatę zaległości.
 9. W przypadku złożenia wniosku przez Klienta w przedmiocie zmiany ilości Dostępów,  zakresów funkcjonalności lub dodatkowych usług Usługodawca może wstrzymać się z realizacją wniosku do czasu uregulowania w całości przez Klienta wynagrodzeń i opłat związanych z wnioskiem.
 10. Usługodawca nabywa prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych z dniem upływu terminu płatności wskazanym w fakturze.
 11. W przypadku zablokowania Klientowi i Użytkownikom dostępu do Serwisu z uwagi na nieuregulowanie zaległości Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia zgodnie z Umową, a także uzyskuje prawo do  rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 12. W przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przekraczać będzie 14 dni, Usługodawca ma prawo do rozpoczęcia procedury windykacji. Klient pokryje koszty przedsądowej procedury windykacyjnej.
 13. Korzystanie z Serwisu w okresie obowiązywania Umowy jest prawem Klienta i wskazanych przez niego Użytkowników. W przypadku niekorzystania z Serwisu tudzież niekorzystania z Serwisu w pełnym zakresie, Klientowi nie przysługuje prawo do odmowy zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy, obniżenia tego wynagrodzenia ani zwrotu, choćby w części.

X. POUFNOŚĆ INFORMACJI

 1. Klient i Usługodawca zobowiązani są do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji poufnych, otrzymanych od drugiej Strony lub jej dotyczących, bez względu na formę uzyskania takich informacji oraz do zachowania ostrożności przy przechowywaniu i przetwarzaniu takich informacji, chyba że druga Strona wyraźnie udzieli zgody na upublicznienie informacji.
 2. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy również Użytkowników Klienta w zakresie informacji poufnych otrzymanych od Usługodawcy, w tym informacji poufnych związanych z Serwisem.
 3. Za informacje poufne uważa się w szczególności informacje techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, które nie zostały podane do wiadomości publicznej i nie były jawne w momencie zawarcia Umowy.
 4. Klient, Użytkownicy oraz Usługodawca zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji poufnych drugiej Strony tak długo tak długo jak informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa strony która informację ujawniła, przy czym w każdym przypadku nie krócej jak przez okres testowy i okres obowiązywania Umowy oraz dodatkowe 24 miesiące liczone od zakończenia trwania okresu testowego (w przypadku nie zawarcia Umowy na dalsze korzystanie z Serwisu) albo od rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy.
 5. Informacje poufne w niezbędnym zakresie mogą być przekazywane w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa upoważnionym organom przy zachowaniu możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym rozpowszechnieniem – po uprzednim poinformowaniu (o ile będzie to prawnie dopuszczalne) drugiej Strony.
 6. Nie stanowi naruszenia postanowień Umowy przekazanie niezbędnych danych stanowiących informację poufną, zobowiązanym do jej zachowania :
  1. doradcom Stron,
  2. prokurentom, pełnomocnikom i osobom reprezentującym organy Klienta,
  3. pracownikom i współpracownikom Strony uczestniczącym w realizacji Umowy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin w wersji 1.0 wchodzi w życie z dniem 01.11.2020
 2. Klient i Użytkownik nie mogą bez pisemnej zgody Usługodawcy:
  1. przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią,
  2. ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.
 3. Usługodawca zezwala na utrwalenie przez Użytkownika treści Regulaminu przez wydrukowanie lub zapisanie na dowolnym nośniku.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w każdym czasie. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony poprzez informację udostępnioną w Serwisie i/lub w wiadomości przesłanej do Klienta pocztą elektroniczną na adres email podany do kontaktu Usługodawcy.
 5. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian nakładających na Klienta dodatkowe obowiązki i/lub ograniczenia Klient zostanie poinformowany o tym co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem. W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe przez Klienta Usługodawca może podjąć decyzję o świadczeniu Usług w oparciu o dotychczasowe zapisy Regulaminu albo może wypowiedzieć Umowę Klientowi z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku Umów zawartych na czas określony w zakresie w jakim zostały one w całości opłacone przez Klienta Usługodawca dokona proporcjonalnego zwrotu wynagrodzenia stosownie do okresu który pozostał od momentu rozwiązania Umowy do dnia wskazanego jako ostatni dzień obowiązywania Umowy.
 6. Akceptacja zmiany Regulaminu może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej, w szczególności poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w ramach Serwisu.
 7. W przypadku, kiedy jakieś postanowienia Regulaminu okażą się nieważne lub nieskuteczne to nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 8. Klient zobowiązany jest do powiadomienia Usługodawcy o każdej zmianie adresów lub innych danych do doręczeń lub identyfikujących Klienta.  Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Usługodawcy.
 9. Informacja Usługodawcy przesłana na dane kontaktowe Klienta będzie uznana za skutecznie doręczoną.
 10. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 11. W przypadku rozbieżności między zapisami Regulaminu a Zamówieniem, pierwszeństwo mają zapisy  Zamówienia oraz jego załączników nie stanowiących Regulaminu.

ZASADY PRZETWARZANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ SERWISU VIKI

I.  Kwestie wstępne

 1. W celu wykonania i rozliczenia umów zawieranych pomiędzy Klientem a Usługodawcą (BAKEAPP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) Klient będzie udostępniać Usługodawcy swoje dane osobowe (jeśli Klient jest osobą fizyczną), a także dane osób reprezentujących Klienta, Użytkowników oraz innych osób wskazanych do kontaktu przez Klienta, dane jego pracowników, współpracowników i klientów.
 2. Usługodawca wskazuje, że powołał inspektora ochrony danych. Klient lub Użytkownik może się skontaktować z inspektorem drogą pocztową (…………………………………) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ……………………………………..).
 3. Usługodawca będzie przetwarzać następujące dane uzyskane w związku ze współpracą z Klientem:
  1. dane zawarte w Zamówieniu i załącznikach do niego,
  2. dane dotyczące logowań do Serwisu,
  3. dane dotyczące korzystania z konkretnych Usług,
  4. dane wprowadzane do Serwisu przez Klienta i/lub Użytkowników,
  5. dane o płatnościach,
  6.  dane o zgłoszonych błędach i/lub nieprawidłowościach.
 4.  Usługodawca przetwarza wyżej wskazane dane w celu:
  1.  zawarcia, wykonania i rozliczenia Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2.  dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. ochrony przed skierowanymi do Usługodawcy roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  5. poprawy jakości Usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. zapobiegania oszustwom i innym czynom zabronionym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Przekazanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i prawidłowego wykonania Umowy.
 6. Usługodawca w zakresie, w jakim świadczy Usługę w ramach Serwisu  i przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta, stosuje zasady i standardy określone w RODO.
 7. Zasady zapewnienia ciągłości działania i bezpieczeństwa Serwisu  i informacji przetwarzanych w Serwisie (w tym danych osobowych), są uregulowane w polityce bezpieczeństwa obowiązującej u Usługodawcy. Dokument ten ma charakter poufny i jest udostępniany do wglądu Klientowi na jego żądanie.
 8. Dane osobowe Usługodawca może przekazywać w szczególności:
  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub w zakresie komunikacji elektronicznej,
  2.  bankom i instytucjom pośredniczącym przy rozliczaniu Umowy,
  3. podmiotom wspierającym Usługodawca w prowadzonej działalności (pracownicy i współpracownicy IT, dostawcy usług hostingowych, księgowość, profesjonalni doradcy),
  4. uprawnionym organom.
 9. Dane udostępnione Usługodawcy będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania Umowy zasadniczo nie dłużej jak przez 6 lat od końca roku, w którym doszło do rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy.
 10. Osoby, których dane Klient udostępnił Usługodawcy mają co do zasady prawo do:
  1. informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w zakresie w jakim nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy i obowiązujących przepisów prawa;
  2. dostępu do przetwarzanych danych osobowych w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy i obowiązujących przepisów prawa;
  3. uzyskania kopii danych osobowych w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy i obowiązujących przepisów prawa;
  4. sprostowania danych osobowych w zakresie w jakim nie będzie to skutkować niemożnością ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zrealizowania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  5. usunięcia danych w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zrealizowania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  6. poprawiania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zrealizowania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  7. ograniczenia przetwarzania, w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zrealizowania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  8. przenoszenia danych w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy oraz nie będzie skutkować niemożnością zrealizowania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  9. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zrealizowania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  10. wycofania zgody w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zrealizowania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  11. skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przez Usługodawcę i/lub osoby działające na jego zlecenie zobowiązań umownych lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa a związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 11. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres wskazany w pkt. I.2
 12. Strony zobowiązują się współpracować przy realizacji żądań oraz przy odpowiadaniu na roszczenia skierowane przez osoby, których dane osobowe zostały udostępnione Usługodawcy przez Klienta i/lub Użytkowników.
 13. Klient zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe udostępnia Usługodawcy, o wyżej wymienionych kwestiach jak i wszelkich innych wynikających z RODO i na żądanie Usługodawcy złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu tego obowiązku lub wykazać to w inny sposób.
 14. Usługodawca prowadzi rejestr kategorii powierzonych Usługodawcy czynności przetwarzania danych. Na żądanie Klienta Usługodawca udostępni rejestr do wglądu Klientowi, z tym zastrzeżeniem, że rejestr ten stanowi informację poufną. Odpowiednie zastosowanie w tym zakresie znajdują zapisy dotyczące poufności znajdujące się w Regulaminie.
 15. Usługodawca przeprowadza analizy ryzyk przetwarzania powierzonych danych osobowych, oraz stosuje odpowiednie zabezpieczenia o charakterze technicznym i organizacyjnym w celu ochrony powierzonych danych osobowych. W szczególności Usługodawca, zapewnia:
  1.  tworzenie kopii zapasowych danych wprowadzanych do Serwisu,
  2. konieczność używania loginów i haseł celem korzystania z Serwisu,
  3.  przechowywanie nośników danych w bezpieczny sposób oraz w taki, aby nie  były one dostępne dla osób trzecich,
  4. szyfrowanie danych.
 16. Na wniosek Klienta Usługodawca udostępnia informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO. Informacji, o których mowa powyżej, Klient przekaże w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku. Wykonanie tych czynności może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat przez Klienta.
 17. Usługodawca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji celów dla których przetwarzane są dane osobowe.
 18. Usługodawca zapewnia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez Usługodawca zobowiązały się do zachowania poufności lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Ponadto Usługodawca zapewnia, aby osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych, posiadały odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych oraz przetwarzały dane osobowe zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.
 19. Usługodawca oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 20. Usługodawca przetwarza dane mu powierzone wyłączenie na terenie Unii Europejskiej.
 21. W przypadku integracji Systemu z innym systemem wykorzystywanym przez Klienta to Klient zobowiązany będzie do zapewnienia, że integracja będzie dopuszczalna a wymiana danych będzie zgoda z RODO, w tym w szczególności z przepisami dotyczącymi transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

II. Powierzenie przetwarzania danych

 1. Klient powierza Usługodawcy udostępnione przez niego dane osobowe do przetwarzania przez okres testowania Serwisu (jeżeli miało to miejsce), a następnie przez okres obowiązywania Umowy (jeżeli została zawarta) i przez dalsze 30 dni po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy.
 2. Powierzenie przetwarzania danych zostaje dokonane w celu umożliwienia zrealizowania Umowy.
 3. Powierzenie przetwarzania obejmuje przechowywanie danych wprowadzonych przez Klienta i/lub Użytkowania do Serwisu, w konsekwencji Klient powierza Usługodawcy przetwarzanie danych przetwarzanie w szczególności danych identyfikacyjnych i kontaktowych pracowników, współpracowników i klientów oraz osób kontaktowych w związku z realizowaniem przez klienta działań informacyjnych, marketingowych i sprzedażowych.
 4. Usługodawca w ramach świadczenia Usług będzie przetwarzać dane związane z prowadzeniem działalności przez Klienta.
 5. Klient udostępniając Usługodawcy jakiekolwiek dane osobowe zapewnia i gwarantuje, że jest uprawniony do przetwarzania danych w zakresie, w jakim powierzył je Usługodawcy.
 6. Klient zobowiązany jest współdziałać z Usługodawcą przy realizacji Umowy oraz udzielać niezwłocznie Usługodawcy wyjaśnień związanych z udostępnianymi danymi osobowymi, w szczególności w razie powstania wątpliwości co do zgodności z prawem wprowadzenia do Serwisu danych osobowych przez Klienta i/lub Użytkownika.
 7. Usługodawca uprawniony jest to powierzenia konkretnych czynności w zakresie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu w drodze pisemnej umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Usługodawca w formie elektronicznej na żądanie Klienta przekaże Klientowi dane podmiotów którzy będą dalszymi przetwarzającymi dane wprowadzone do Serwisu przez Klienta i/lub Użytkowników.
 9. Na żądanie Klienta Usługodawca przedstawi dokumenty lub informacje potwierdzające, że podmiot będący dalszym przetwarzającym dane osobowe przestrzega wymogów przewidziany w RODO.
 10. Klient może z uzasadnionych przyczyn zgłosić w formie pisemnej Usługodawcy sprzeciw względem powierzenia danych osobowych konkretnemu dalszemu przetwarzającemu. W razie zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu Usługodawca nie ma prawa powierzyć przetwarzania danych osobowych dalszemu przetwarzającemu objętemu sprzeciwem. Odpowiedzialność za konsekwencje sprzeciwu spoczywa na tej Stronie, która ponosi odpowiedzialność za sprzeciw (tzn. jeżeli sprzeciw był bezzasadny, to na Klientowi, a jeżeli był zasadny to na Usługodawcy).
 11. W umowie z dalszym przetwarzającym Usługodawca zobowiązuje się zapewnić Klientowi takie same uprawnienia jakie przysługują Klientowi względem Usługodawcy, z wyjątkiem takich uprawnień, które z natury nie znajdują zastosowania do takiego dalszego przetwarzającego.

 III. Prawo kontroli przetwarzania danych osobowych

 1. Usługodawca na żądanie Klienta udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w RODO oraz umożliwia Klientowi lub upoważnionej przez niego osobie przeprowadzenie stosownej kontroli w powyższym zakresie.
 2. Koszty kontroli ponosi Klient, chyba że zostaną ujawnione istotne uchybienia w zakresie realizacji przez Usługodawcę obowiązków wynikających z RODO. 
 3. Usługodawca zobowiązuje się współpracować z Klientem w trakcie realizacji kontroli.
 4. W ramach kontroli Klient lub upoważniona przez niego osoba będzie uprawniona w szczególności do:
  1. wstęp do pomieszczeń z których korzysta Usługodawca, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe,
  2. żądanie złożenia wyjaśnień od osób przetwarzających powierzone dane osobowe,
  3. żądania przedłożenia dokumentów i danych mających potwierdzić realizację przez Usługodawcę obowiązków wynikających z RODO.
 5. Klient zawiadomi Usługodawcę o planowanej kontroli oraz o osobach, które będą ją realizować co najmniej na 10 dni roboczych przed jej planowanych przeprowadzeniem.
 6. W przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Usługodawcę, które to mają charakter niezależny od Usługodawcy i na który Usługodawca nie miał wpływu, termin pierwotnie ustalony przez Klienta powinien ulec zmianie.
 7. Kontrola może być przeprowadzona jedynie w godzinach od 9:00 do 16:00.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Klienta, nie krótszym jednak niż 30 dni.
 9. Klient oraz osoby dokonujące kontroli i mające dostęp do materiałów pokontrolnych zobowiązane są do zachowania w poufności tych informacji. Odpowiednie zastosowanie w tym zakresie znajdują zapisy dotyczące poufności znajdujące się w Regulaminie.

   IV. Naruszenia

 1. Usługodawca powiadamia Klienta o podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie, w taki sposób, aby umożliwić Klientowi wywiązanie się z obowiązku wynikających z RODO
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Usługodawca powiadamia Klienta o tym niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia zostaje przesłane wraz z dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Klientowi spełnienie obowiązków wynikających z RODO.
 3. W przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w związku z korzystaniem z konkretnego Dostępu Usługodawca zablokuje dany Dostęp. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta o blokadzie oraz podejmie czynności zmierzające do wyjaśnienia sytuacji
 4. Usługodawca dokonuje powiadomienia o przypadkach określonych powyżej Regulaminu na dane kontaktowe wskazane w Zamówieniu lub odrębnie uzgodnione przez Strony. Klient ma obowiązek natychmiast potwierdzić odbiór powiadomienia o podejrzeniu naruszenia lub naruszeniu.
 5. O ile będzie to prawnie dopuszczalne i uzasadnione Usługodawca niezwłocznie informuje Klienta o:
  1. postępowaniach, w tym sądowych i administracyjnych, dotyczących przekazanych do przetwarzania danych osobowych,
  2. wydaniu orzeczenia dotyczącego przetwarzania powierzonych danych osobowych,
  3. planowanych lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych.