Informacje o zbieranych danych osobowych

Sprawdź jak pomagamy Tobie w codziennej sprzedaży.

SVG Illustration

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest BAKEAPP Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000807409, o kapitale zakładowym w wysokości 5.100,00 zł; NIP 5223170204, REGON 3845940000000,  e-mail: hello@bakeapp.pl

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

ITKREO jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

  • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
  • Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
  • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)

Poza danymi wymienionymi powyżej, BAKEAPP Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe zamieszczane przez użytkowników w systemie Viki. W odniesieniu do tychże danych BAKEAPP Sp. z o. o. występuje jako podmiot przetwarzający w rozumieniu RODO i przetwarza te dane zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji wskazanego przez Państwa procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie BAKEAPP Sp. z o. o. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające BAKEAPP Sp. z o. o. w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie BAKEAPP Sp. z o. o. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z BAKEAPP Sp. z o. o. oraz realizacji łączących strony umów.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie BAKEAPP Sp. z o. o. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej lub do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Dane użytkowników systemu Viki

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji konta w aplikacji Viki oraz jego bieżącej obsługi. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie BAKEAPP Sp. z o. o. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wykonania umowy oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest realizacja działań podjętych na żądanie osób, których dane dotyczą. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia wygaśnięcia okresu próbnego lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy stronami (w przypadku jej zawarcia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji konta oraz korzystania z aplikacji.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych BAKEAPP Sp. z o. o. nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane przetwarzane przez BAKEAPP Sp. z o. o. mogą być wykorzystywane także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń (przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych).

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez BAKEAPP Sp. z o. o. moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:
BAKEAPP Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, hello@bakeapp.pl

Informacje dotyczące plików coockie

O zasadach stosowania plików coockie przez Administratora mogą Państwa przeczytać więcej w regulaminie